SV EN
Affärsresor031-13 43 00
Möten & Event031-719 10 00
Mässresor031-719 10 50
SV EN
Affärsresor 031-13 43 00
Möten & Event 031-719 10 00
Boka online Mässresor 031-719 10 50

SRF:s villkor för enskilda resor

1. Tillämpningsområde
Dessa villkor ska tillämpas vid försäljning av resetjänster till näringsidkare i de fall de sålda tjänsterna inte utgör en paketresa eller ett sammanlänkat researrangemang enligt paketreselagen.

2. Definitioner
Om inte annat särskilt anges ska följande termer anses ha följande betydelse i detta avtal.

Arrangör: Travel Service
Kund: Den som är betalningsansvarig för de köpta Resetjänsterna
Resetjänst: t.ex. transport, hotell, transfer, hyrbil, konferens
Resenär: Den eller de enskilda personer för vars räkning tjänsterna köps

3. Avtalet
Avtalet är bindande när Kunden accepterar Arrangörens offert. Arrangören ska skriftligen per brev eller e-post bekräfta kundens beställning utan dröjsmål. Dessa villkor utgör tillsammans med Arrangörens bekräftelse och annat avtal som ingåtts mellan Arrangören och Kunden, de fullständiga villkoren för Resetjänsterna. Härutöver kan även särskilda villkor som Arrangörens underleverantörer (t.ex. flygbolag) uppställer, gälla avseende viss tjänst.

4. Pris och betalning
Det totala priset för Resetjänsterna framgår av bekräftelsen. Om inte annat framgår av bekräftelsen ska betalning för Resetjänsterna ske i enlighet med denna punkt. Priset är baserat på de vid tidpunkten för bekräftelsen gällande förhållanden. Arrangören förbehåller sig rätten att höja priset beroende på ändrade valutakurser, nya eller höjda avgifter, skatter eller tillägg (såsom bränsletillägg) som tillkommit efter denna tidpunkt. 100 % av det totala priset för Resetjänsterna faktureras i samband med att Kunden accepterar Arrangörens offert (anmälningsavgift). Eventuell anmälningsavgift återbetalas inte vid avbokning.

5. Ändringar i avtalet
Arrangören ska om möjligt tillgodose Kundens önskemål om eventuella ändringar i avtalet. Eventuella tillkommande kostnader på grund av ändringar av Kunden efter Arrangörens bekräftelse debiteras med den faktiska kostnaden med tillägg för en avgift enligt gällande prislista. Namnändringar eller begäran om byte av Resenär efter det att avtalet blivit bindande är att betrakta som avbokning och ny bokning och kostnaderna för avbeställning i detta avtal blir därmed tillämpliga. Kunden ansvarar för samtliga kostnader hänförliga till ändringen. Arrangören förbehåller sig rätten att, utöver i föregående punkt angiven avgift, debitera Kunden för underleverantörers eventuella avgifter i samband med ändring.

6. Avbeställning av resan
Avbeställning av bokade Resetjänster ska ske skriftligen via brev eller e-post. Vid Kundens avbeställning debiteras följande kostnader. Vid avbeställning av enstaka Resetänst eller enstaka Resenär ska avbeställningskostnaden beräknas på den del av priset som är hänförlig till den aktuella tjänsten eller Resenären. Utöver ovan angiven avbeställningskostnad kan, på grund av underleverantörers särskilda villkor, ytterligare kostnader för Kunden tillkomma. Flygbiljetter som inte är om- eller avbokningsbara debiteras t.ex. fullt pris.

7. Avbeställningsförsäkring
Om Kunden tecknat avbeställningsförsäkring gäller försäkringsbolagets villkor för denna försäkring.

8. Force majeure
Arrangören ansvarar inte för fel, dröjsmål eller annan skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd eller föreläggande, krigshändelse, strejk, naturkatastrof eller annan liknande omständighet eller händelse som ligger utanför Arrangörens kontroll. Om en omständighet enligt föregående stycke inträffar äger Arrangören rätt att häva avtalet. Kunden äger därvid inte rätt till någon ersättning eller skadestånd. Om Arrangören häver avtalet med stöd av denna bestämmelse äger kunden endast rätt till återbetalning för outnyttjade Resetjänster om och i den mån Arrangören erhåller återbetalning från berörda underleverantörer.

9. Friskrivning
Utöver ovan punkt ansvarar arrangören inte heller för eventuella skador som beror på underleverantör som Arrangören anlitat för att utföra Resetänst, såsom t.ex. inställda eller försenade flyg. Kundens eller Resenärens eventuella anspråk ska i sådant fall riktas direkt mot berörd underleverantör.

10. Reklamation och avhjälpande
Kund eller Resenär får inte åberopa fel eller brist i Resetjänst om inte reklamation skriftligen skett till arrangören snarast efter det att felet eller bristen upptäckts eller borde ha upptäckts, dock senast 14 dagar efter avslutad resa. Reklamation ska om möjligt ske på resmålet.

11. Kundens och Resenärens ansvar
Kunden och Resenärer ansvarar för att omgående vid mottagandet av dokumentation avseende Resetjänsterna, oavsett i vilken form denna erhålls (brev, e-post eller på annat sätt), kontrollera samtliga uppgifter. Om någon uppgift skulle vara felaktig ska detta omgående meddelas Arrangören. Arrangören äger rätt att ta ut en avgift för att rätta felaktig uppgift. Kunden och Resenärer ansvarar själva för att ta reda på vad som gäller i fråga om pass, visum, vaccinationer, intyg osv. som krävs för Resetjänsterna. Kunden och Resenärer ska följa Arrangörens och dennes underleverantörers anvisningar och rekommendationer. Kunden och Resenärer ansvarar för skada som denne vållar arrangören genom försummelse, t ex genom att inte följa sådana anvisningar och föreskrifter.

12. Tvist
Tvist i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras av allmän domstol ned Göteborgs Tingsrätt som första instans. Svensk lag ska tillämpas på tvisten och språket för förfarandet ska vara svenska.

Här kan du ladda ner reglerna som ett pdf-dokument.

Vill du bli uppringd

Fyll i ditt namn och telefonnummer så ringer vi upp dig inom kort (under ordinarie arbetstid).

Kontakta oss

Affärsresor
031-13 43 00
Elisabeth Boyagi
elisabeth@travelservice.se
Martti Kivimäki
martti@travelservice.se
Möten & Event
031-719 10 00
Muniba Vukcevic
muniba@travelservice.se
Ulrica Brunstedt Cristadoro
ulrica@travelservice.se
Mässresor / sälj
031-719 10 50
Kristofer Andersson
kristofer@travelservice.se
Sarah Dahlberg
sarah@travelservice.se
Linnea Dahlén
linnea@travelservice.se
Air Broker
031-134300
Eric Kronqvist Ericsson
eric.kronqvist@travelservice.se
Marknad
031-134300
Ekonomi
031-134300
Marie Skoglund
marie@travelservice.se
VD
031-134300

Skicka mejl

Fyll i uppgifterna nedan så återkommer vi inom kort.

Får vi bjuda på lunch?

Fyll i dina uppgifter så återkommer vi och bokar ett lunchmöte inom kort.