SV EN
Affärsressor031-13 43 00
Möten & Event031-719 10 00
Mässresor031-719 10 50
SV EN
Affärsressor 031-13 43 00
Möten & Event 031-719 10 00
Boka online Mässresor 031-719 10 50

SRF:s villkor för paketresor

1. Tillämpningsområde
Dessa särskilda villkor skall tillämpas vid försäljning av paketresearrangemang till näringsidkare. Bestämmelserna i lag (1992:1672) om paketresor skall inte tillämpas på detta avtal.

2. Definitioner
Om inte annat särskilt anges skall följande termer anses ha följande betydelse i detta avtal. Arrangör: Travel Service Kund: Den som är betalningsansvarig för paketresan Paketresearrangemang: Ett arrangemang bestående av två eller fler resetjänster såsom t.ex. transport, hotell och konferens. Resenär: Den eller de enskilda personer som deltar i ett paketresearrangemang.

3. Avtalet
Avtalet är bindande när Kunden accepterar Arrangörens offert. Arrangören skall skriftligen per brev, fax eller e-post bekräfta kundens beställning utan dröjsmål. Dessa särskilda villkor utgör tillsammans med Arrangörens bekräftelse de fullständiga villkoren för Paketresearrangemanget. Härutöver kan dock även gälla de särskilda villkor som Arrangörens underleverantörer (t ex flygbolag) uppställer avseende viss tjänst eller produkt.

4. Pris och ändring av pris
Det totala priset för Paketresearrangemanget framgår av bekräftelsen. Om inte annat framgår av bekräftelsen skall betalning för Paketresearrangemanget ske i enlighet med denna punkt. Priset är baserat på de vid tidpunkten för bekräftelsen gällande förhållanden. Arrangören förbehåller sig rätten att höja priset beroende på ändrade valutakurser, nya eller höjda avgifter, skatter eller tillägg (såsom bränsletillägg) som tillkommit efter denna tidpunkt. För varje ändring i redan gjord beställning äger Arrangören rätt att debitera Kunden detta per person och ändring. Eventuella tillkommande kostnader på grund av beställningar av Kunden efter Arrangörens bekräftelse debiteras särskilt med den faktiska kostnaden. 2 (3)

5. Ändringar i avtalet
Arrangören skall om möjligt tillgodose Kundens önskemål om eventuella ändringar i avtalet. Arrangören förbehåller sig rätten att, utöver i föregående punkt angiven avgift, debitera Kunden för underleverantörers eventuella avgifter i samband med ändring.

6. Avbeställning av resan
Avbeställning av ett bokat Paketresearrangemang skall ske skriftligen via brev, fax eller epost. Vid Kundens avbeställning debiteras enligt reglerna för arrangemanget. Vid avbeställning av delar av Paketresearrangemang eller enstaka Resenär skall avbeställningskostnaden beräknas på den del av priset som är hänförlig till den aktuella delen eller Resenären. Utöver ovan angivna avbeställningskostnad kan, på grund av underleverantörers särskilda villkor, ytterligare kostnader för Kunden tillkomma. Vid avbeställning av icke avbokningsbara flygbiljetter, uppgår kostnaden normalt sett till hela priset.

7. Avbeställningsskydd
Om Kunden tecknat avbeställningsförsäkring gäller försäkringsbolagets villkor för denna försäkring.

8. Namnbyte m.m.
Arrangören skall om möjligt tillgodose Kundens begäran om byte av Resenär efter det att avtalet är bindande enligt punkten 3. Byte av Resenär är att betrakta som avbokning och nybokning och kostnaderna härför i detta avtal blir därmed tillämpliga. Kunden ansvarar för samtliga kostnader hänförliga till ändringen. Utöver Arrangörens avgift kan ytterligare kostnader tillkomma på grund av underleverantörers särskilda villkor avseende den eller de tjänster som berörs.

9. Force majeure
Arrangören ansvarar inte för fel, dröjsmål eller annan skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd eller -föreläggande, krigshändelse, strejk, naturkatastrof eller annan liknande omständighet eller händelse som ligger utanför Arrangörens kontroll. Om en omständighet enligt föregående stycke inträffar äger Arrangören rätt att häva avtalet. Kunden äger därvid inte rätt till någon ersättning eller skadestånd. Om Arrangören häver avtalet med stöd av denna bestämmelse äger kunden endast rätt till återbetalning för outnyttjade tjänster om och i den mån Arrangören erhåller återbetalning från berörda underleverantörer. 3 (3)

10. Friskrivning
Arrangören ansvarar inte för skada som drabbar Kunden och/eller Resenär och som beror på förhållande utanför Arrangörens kontroll. Inte heller ansvarar arrangören för eventuella skador som beror på underleverantör som Arrangören anlitat för att utföra tjänst som ingår i Paketresearrangemanget, såsom t.ex. inställda eller försenade flyg. Kundens eller Resenärens eventuella anspråk skall i sådant fall riktas direkt mot berörd underleverantör.

11. Reklamation och avhjälpande
Kund eller Resenär får inte åberopa fel eller brist i paketresarrangemang om inte reklamation skriftligen skett till arrangören snarast efter det att felet eller bristen upptäckts eller borde ha upptäckts, dock senast 14 dagar efter avslutad resa. Reklamation skall om möjligt ske på resmålet.

12. Kundens och Resenärens ansvar
Kunden och Resenärer ansvarar för att omgående vid mottagandet av dokumentation, oavsett i vilken form denna erhålls (fax, e-post eller på annat sätt) avseende Paketresearrangemanget, kontrollera samtliga uppgifter i dokumentationen. Om någon uppgift skulle vara felaktig skall detta omgående meddelas Arrangören. Arrangören äger rätt att ta ut en avgift för att rätta felaktig uppgift. Kunden och Resenärer ansvarar själva för att ta reda på vad som gäller i fråga om pass, visum, vaccinationer, intyg osv. som krävs för Paketresearrangemanget. Kunden och Resenärer skall under Paketresearrangemanget följa alla rimliga anvisningar och rekommendationer från Arrangören och dennes underleverantörer. Kunden och Resenärer ansvarar för skada som denne vållar arrangören genom försummelse, t ex genom att inte följa lämnade anvisningar och föreskrifter från Arrangören och dennes underleverantörer.

13. Tvist
Tvist i anledning av detta avtal skall avgöras av allmän domstol.

Här kan du ladda ner reglerna som ett pdf-dokument.

Vill du bli uppringd

Fyll i ditt namn och telefonnummer så ringer vi upp dig inom kort (under ordinarie arbetstid).

Kontakta oss

Affärsresor
031-13 43 00
Elisabeth Boyagi
elisabeth@travelservice.se
Martti Kivimäki
martti@travelservice.se
Möten & Event
031-719 10 00
Muniba Vukcevic
muniba@travelservice.se
Ulrica Brunstedt Cristadoro
ulrica@travelservice.se
Mässresor / sälj
031-719 10 50
Kristofer Andersson
kristofer@travelservice.se
Sarah Dahlberg
sarah@travelservice.se
Linnea Dahlén
linnea@travelservice.se
Air Broker
031-134300
Eric Kronqvist Ericsson
eric.kronqvist@travelservice.se
Marknad
031-134300
Ekonomi
031-134300
Marie Skoglund
marie@travelservice.se
VD
031-134300

Skicka mejl

Fyll i uppgifterna nedan så återkommer vi inom kort.

Får vi bjuda på lunch?

Fyll i dina uppgifter så återkommer vi och bokar ett lunchmöte inom kort.